Main Wrestlers


Hideo Toda

Jungle Bird


Mask Taro


Mantaro Kawasaki

Prince 8

Ryu Echigo

Shigeo Kato
 

Other Wrestlers Frequently Used: GENTARO, Kankuro Hoshino, Koji Ishinriki, Ricky Fuji, The Winger, Tokai Bushido V3, and Yuko Miyamoto