All Japan Pro Wrestling RosterAkebono

Jake Lee

Naoya Nomura

SUSHI

Takao Omori

Yuma Aoyagi

Zeus

Go Shiozaki
Joe Doering
KENSO
Ryuji Hijikata
Ultimo Dragon

Abdullah the Butcher
Akira Taue
Arashi
Ashura Hara
Terry Funk and Dory Funk Jr.
Doug Furnas and Don Kroffat
Gary Albright
Genichiro Tenryu
Giant Baba
Hiro Matsuda

Johnny Ace
Jumbo Tsuruta
Kenta Kobashi
Kintaro Oki
Minoru Suzuki
Mitsuharu Misawa
Nobutaka Araya
Stan Hansen
Steve Williams
Taiyo Kea
Terry Gordy
The Destroyer
Yoshiaki Yatsu
Yoshinari Ogawa