Apache Pro Roster


Kenichi Yamamoto

Kintaro Kanemura

Shinjuku Shark

Tetsuhiro Kuroda

Tomohiko Hashimoto

Tomohiro Waki
   
Other Wrestlers Frequently Used: Brahman Brothers, GOSAKU, Keita Yano, Ken45, Masashi Takeda, and Yoshihito Sasaki


Back to Small Indy Promotions