Main Roster


Enson Inoue

Katsumi Usuda

Katsuyori Shibata

Kazunari Murakami

Manabu Hara

Osamu Kido

Yoshiaki Fujiwara

Yuki Ishikawa