Wrestler Reign Location Length of Reign Successful Defenses Notes
Yoshinobu Kanemaru 1 Nagoya, Japan 6/24/01 to 10/19/01 2 Defeated Juvy in Tournament Final
Tatsuhito Takaiwa 1 Yokohama, Japan 10/19/01 to 12/9/01 1  
Naomichi Marufuji 1 Tokyo, Japan 12/9/01 to 4/7/02 1  
Makoto Hashi 1 Tokyo, Japan 4/7/02 to 4/8/02 0 Hashi refused title
Yoshinobu Kanemaru 2 Sapporo, Japan 5/26/02 to 3/30/03 3 Defeated KENTA in Tournament Final
Michael Modest 1 Fukuoka, Japan 3/30/03 to 9/12/03 2  
Takashi Sugiura 1 Nippon Budokan 9/12/03 to 1/4/04 2  
Jushin Thunder Liger 1 Tokyo Dome 1/4/04 to 7/10/04 5  
Yoshinobu Kanemaru 3 Tokyo Dome 7/10/04 to 7/18/05 5  
KENTA 1 Tokyo Dome 7/18/05 to 6/4/06 6  
Takashi Sugiura 2 Sapporo, Japan 6/4/06 to 12/23/06 1  
Tatsuhito Takaiwa 2 Tokyo, Japan 12/23/06 to 4/28/07 2  
Mushiking Terry 1 Nippon Budokan 4/28/07 to 10/27/07 0  
Yoshinobu Kanemaru 4 Nippon Budokan 10/27/07 to 9/14/08 5  
Bryan Danielson 1 Tokyo, Japan 9/14/08 to 10/13/08 1  
KENTA 2 Hiroshima, Japan 10/13/08 to 2/11/09 3  
Katsuhiko Nakajima 1 Korakuen Hall 2/11/09 to 3/1/09 0  
KENTA 3 Nippon Budokan 3/1/09 to 10/30/09 3 Forfeited title due to injury
Yoshinobu Kanemaru 5 Tokyo JCB Hall 10/31/09 to 12/5/10 6 Defeated Liger in Decision Match
Kotaro Suzuki 2 Tokyo, Japan 12/5/10 to 9/23/11 7  
Katsuhiko Nakajima 2 Tokyo, Japan 9/23/11 to 10/1/11 0 Nakajima Vacated Title
Ricky Marvin 1 Tokyo, Japan 10/16/11 to 10/16/11 0 Defeated Kajiwara, Immediately Vacated
Katsuhiko Nakajima 3 Tokyo, Japan 11/27/11 to 5/9/12 4  
Yoshinobu Kanemaru 6 Tokyo, Japan 5/9/12 to 9/29/12 3  
Shuji Kondo 1 Tokyo, Japan 9/29/12 to 1/27/13 3  
Taiji Ishimori 1 Osaka, Japan 1/27/13 to present