Akifumi Saito

First Tiger Mask

Hayato Mashita

Super Tiger II

Tiger Shark
 
Other Wrestlers Frequently Used: Alexander Otsuka, Daisuke Sekimoto, Gran Hamada, Kamen Shooter Super Rider, Masao Orihara, Minoru Suzuki, Mitsuya Nagai, Kendo Nagasaki, The Great Sasuke, and Yuki Ishikawa


Back to Small Indy Promotions