Hiro Saito

Hisamaru Tajima

Mitsuya Nagai

Robsandorj Nyamjyab

Taro Kurashima

Tatsumi Fujinami

Other Wrestlers Frequently Used: Alexander Otsuka, Amigo Suzuki, Bear Fukuda, Kikutaro, Masaaki Okimoto, Mineo Fujita, Original Tiger Mask, Riki Choshu, Takeshi Minaminno, and Ultimo Dragon


Back to Small Indy Promotions