Catfish Man #1

Jun Nishikawa

Katsuhiko Nakajima

Kensuke Sasaki

Kento Miyahara

Satoshi Kajiwara

Takashi Okita
 
Other Wrestlers Frequently Used: Bear Fukuda, Big Murakami, CHANGO, Go, Kikutaro, Manjimaru, Takeshi Minaminno, and Yutaka Yoshie


Back to Small Indy Promotions