Wrestlers Reign Length of Reign Successful Defenses Notes
Vader & Scorpio 1/1 10/19/01 to 11/30/01 0 Defeated Akiyama & Saito in Tournament
Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa 1/1 11/30/01 to 12/9/01 0  
Takao Omori & Yoshihiro Takayama 1/1 12/9/01 to 2/17/02 0  
Takeshi Morishima & Takeshi Rikio 1/1 2/17/02 to 9/23/02 4  
Jun Akiyama & Akitoshi Saito 1/1 9/23/02 to 6/6/03 5  
Kenta Kobashi & Tamon Honda 1/1 6/6/03 to 11/30/03 2  
Yuji Nagata & Hiroshi Tanahashi 1/1 11/30/03 to 1/10/04 1  
Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa 2/2 1/10/04 to 1/23/05 7  
Scorpio & Doug Williams 1/1 1/23/05 to 6/18/05 0  
Minoru Suzuki & Naomichi Marufuji 1/1 6/18/05 to 10/28/05 2  
Mohammed Yone & Takeshi Morishima 1/2 10/28/05 to 6/4/06 2  
Kenta Kobashi & Tamon Honda 2/2 6/4/06 to 9/25/06 0 Kobashi forfeited title due to cancer
Takeshi Morishima & Mohammed Yone 3/2 12/2/06 to 4/1/07 0 Defeated Takayama & Sano in Tournament
Jun Akiyama & Takeshi Rikio 2/2 4/1/07 to 9/13/07 3 Rikio forfeited title due to injury
D-Lo Brown & Buchanan 1/1 10/20/07 to 10/27/07 0  
Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura 2/1 10/27/07 to 5/23/08 2  
Akitoshi Saito & Bison Smith 2/1 5/23/08 to 9/21/09 3  
Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima 1/4 9/21/09 to 12/6/09 1  
Takeshi Rikio & Mohammed Yone 3/3 12/6/09 to 4/14/10 2  
Bison Smith & Keith Walker 2/1 4/14/10 to 9/10/10 1  
Yoshihiro Takayama & Takuma Sano 2/1 9/18/10 to 6/18/11 4 Defeated Saito & Bison Smith in Decision Match
Giant Bernard & Karl Anderson 1/1 6/18/11 to 1/22/12 2  
Jun Akiyama & Akitoshi Saito 3/3 1/22/12 to 7/22/12 2  
Samoa Joe & Magnus 1/1 7/22/12 to 10/8/12 0  
KENTA & Maybach Taniguchi 1/1 10/8/12 to 10/26/12 0  
Go Shiozaki & Akitoshi Saito 1/4 10/26/12 to 12/9/12 0  
Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji 2/3 12/9/12 to 3/10/13 1  
Toru Yano & Takashi Iizuka 1/1 3/10/13 to 7/7/13 2  
Shane Haste & Mikey Nicholls 1/1 7/7/13 to 1/25/14 3  
Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi 5/2 1/25/14 to present