Wrestlers Reign Length of Reign Successful Defenses Notes
Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura 1/1 12/12/85 to 8/5/86 5 Defeated Inoki and Sakaguchi
Akira Maeda & Osamu Kido 1/1 8/5/86 to 9/23/86 1  
Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura 2/2 9/23/86 to 3/20/87 0  
Keiji Mutoh & Shiro Koshinaka 1/1 3/20/87 to 3/26/87 0  
Akira Maeda & Nobuhiko Takada 2/1 3/26/87 to 9/1/87 2  
Yoshiaki Fujiwara & Kazuo Yamazaki 1/1 9/1/87 to 1/18/88 2  
Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura 3/3 1/18/88 to 6/10/88 3  
Riki Choshu & Masa Saito 1/1 6/10/88 to 3/16/89 4  
Super Strong Machine & George Takano 1/1 3/16/89 to 7/13/89 1  
Riki Choshu & Takayuki Iizuka 2/1 7/13/89 to 9/20/89 1  
Masa Saito & Shinya Hashimoto 2/1 9/20/89 to 4/27/90 3  
Keiji Mutoh & Masahiro Chono 1/1 4/27/90 to 11/1/90 3  
Hiroshi Hase & Kensuke Sasaki 1/1 11/1/90 to 12/26/90 2  
Super Strong Machine & Hiro Saito 2/1 12/26/90 to 3/6/91 2  
Hiroshi Hase & Kensuke Sasaki 2/2 3/6/91 to 3/21/91 0  
The Steiner Brothers 1 3/21/91 to 11/5/91 2  
Keiji Mutoh & Hiroshi Hase 2/3 11/5/91 to 3/1/92 2 Scott Norton replaced Scott Steiner
Big Van Vader & Bam Bam Bigelow 1/1 3/1/92 to 6/26/92 2  
The Steiner Brothers 2 6/26/92 to 11/22/92 3  
Scott Norton & Tony Halme 1/1 11/22/92 to 12/14/92 0  
Hawk Warrior & Power Warrior 1/3 12/14/92 to 8/5/93 4  
Scott Norton & Hercules Hernandez 2/1 8/5/93 to 1/4/94 3  
Hawk Warrior & Power Warrior 2/4 1/4/94 to 11/25/94 2  
Keiji Mutoh & Hiroshi Hase 3/4 11/25/94 to 5/11/95 1 Title forfeited
Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan 2/1 6/12/95 to 7/7/95 0 Title forfeited
Shinya Hashimoto & Junji Hirata 2/1 7/13/95 to 6/12/96 6 Defeated Norton & Enos in Decision Match
Kazuo Yamazaki & Takashi Iizuka 2/1 6/12/96 to 7/16/96 0  
Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan 3/2 7/16/96 to 1/4/97 2  
Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura 4/4 1/4/97 to 4/12/97 3  
Riki Choshu & Kensuke Sasaki 3/5 4/12/97 to 5/3/97 0  
Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima 1/1 5/3/97 to 8/10/97 1  
Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki 6/3 8/10/97 to 10/19/97 0  
Keiji Mutoh & Masahiro Chono 4/4 10/19/97 to 5/7/98 2 Vacated due to injury to Mutoh
Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan 5/3 6/5/98 to 7/15/98 0 Defeated Tenryu and Koshinaka
Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka 1/2 7/15/98 to 1/4/99 2  
Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima 4/2 1/4/99 to 3/22/99 1  
Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka 7/3 3/22/99 to 6/27/99 2  
Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara 1/1 6/27/99 to 8/28/99 1  
Manabu Nakanishi & Yuji Nagata 2/1 8/28/99 to 7/20/00 4  
Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima 5/3 7/20/00 to 9/23/01 6  
Tatsumi Fujinami & Osamu Nishimura 5/1 9/23/01 to 10/28/01 1  
Keiji Mutoh & Taiyo Kea 5/1 10/28/01 to 2/1/02 0 Vacated when Mutoh left promotion
Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan 6/6 3/24/02 to 6/13/03 7 Defeated Nagata and Nakanishi
Yutaka Yoshie & Hiroshi Tanahashi 1/2 6/13/03 to 12/14/03 3  
Hiroyoshi Tenzan & Osamu Nishimura 7/2 12/14/03 to 2/1/04 0  
Yoshihiro Takayama & Minoru Suzuki 1/1 2/1/04 to 11/21/04 4 Vacated due to injury to Takayama
Hiroshi Tanahashi & Shinsuke Nakamura 2/1 12/11/04 to 10/30/05 4 Defeated Sasaki and Suzuki
Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan 7/8 10/30/05 to 9/24/06 3 Vacated due to team breaking up
Manabu Nakanishi & Takao Omori 3/1 9/28/06 to 3/11/07 1  
Giant Bernard & Travis Tomko 1/1 3/11/07 to 2/17/08 5  
Togi Makabe & Toru Yano 1/1 2/17/08 to 1/4/09 3  
Brother Ray & Brother Devon 1/1 1/4/09 to 7/21/09 4  
Doug Williams & Brutus Magnus 1/1 7/21/09 to 10/18/09 1  
Brother Ray & Brother Devon 2/2 10/18/09 to 1/4/10 1  
Yujiro & Tetsuya Naito 1/1 1/4/10 to 5/3/10 1 Won in Triple Threat Match
Yuji Nagata & Wataru Inoue 2/1 5/3/10 to 6/19/10 0  
Giant Bernard & Karl Anderson 2/1 6/19/10 to 1/4/12 9 Won in Triple Threat Match
Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima 9/4 1/4/12 to 5/3/12 2  
Toru Yano & Takashi Iizuka 2/3 5/3/12 to 6/16/12 0 Vacated after a "No Contest" result
Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima 10/5 7/22/12 to 10/8/12 0 Defeated Yano & Iizuka in a Decision Match
Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. 1/1 10/8/12 to 5/3/13 4  
Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima 11/6 5/3/13 to 11/9/13 2  
Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. 2/2 11/9/13 to 1/4/14 0  
Karl Anderson & Doc Gallows 2/1 1/4/14 to present